Algemene voorwaarden

Just4Paws
Gansoyen 1-B
4267EW Drongelen
E-mailadres: info@just4paws.nl
KvK-nummer: 17263614
BTW-nummer: NL148364962B02

Artikel 1. Definities
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan
Consumenten aanbiedt, hierna te noemen Just4Paws;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of
bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Just4Paws;
3. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand waarbij in het kader van een door
Just4Paws georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en
met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of
meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het
sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Ondernemer gelijktijdig in
dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Just4Paws;
6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd de
koop op afstand te ontbinden;
8. Dag: kalenderdag;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Just4Paws in staat
stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die
toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
mogelijk maakt.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Just4Paws
en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Just4Paws en Consument.
2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene
voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden
gesteld op zodanige wijze dat deze voorwaarden door de Consument op een
eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten,
worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg
kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs
elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3. Indien één bepaling/meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, blijft de
overeenkomst met deze voorwaarden voor het overige in stand. De betreffende
bepaling zal in onderling overleg onverwijld worden vervangen door een bepaling die
de strekking van de oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.
4. Just4Paws behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot
tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3. Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Just4Paws is gerechtigd
het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van
het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als Just4Paws gebruik maakt
van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Just4Paws niet.
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de
rechten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4. De prijs
1. Just4Paws behoudt zich het recht voor om prijzen van het aanbod te wijzigen.
2. Op het moment dat de Consument het aanbod van Just4Paws aanvaardt door middel
van het toevoegen van een product aan zijn winkelmand, is het Just4Paws niet
toegestaan een prijswijziging aan te brengen aan het product in deze winkelmand.
3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in Euro en inclusief btw.
4. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de
internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten. Voor de gevolgen van zetfouten wordt
geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij zetfouten is Just4Paws niet verplicht het product
volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 5. De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de
daarbij gestelde voorwaarden.
2.Just4Paws bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod door de Consument. Zolang de ontvangst van deze
aanvaarding niet is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
3. Just4Paws treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging
van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Voor
de elektronische betaling zal Just4Paws passende veiligheidsmaatregelen in acht
nemen.
4. Just4Paws zal bij het product aan de Consument de volgende informatie,
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de Just4Paws;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken;
c. de informatie over bestaande garanties na aankoop;
d. de in artikel 3 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij
Just4Paws deze gegevens al aan de Consument heeft verstrekt vóór de
uitvoering van de overeenkomst.
5. Just4Paws zal de overeenkomst tenminste binnen dertig dagen uitvoeren.
6. Just4Paws is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken
van derden.
7. Aan de leveringsplicht van Just4Paws zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra
de door Just4Paws geleverde producten één keer aan de Consument zijn
aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de
weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Artikel 6. Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde
bedragen bij afronding van de bestelling te worden voldaan per iDeal.
2. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan Just4Paws te melden.
3. In geval van wanbetaling van de Consument (wanneer overeengekomen is dat anders
dan per iDeal betaald mocht worden) heeft Just4Paws behoudens
wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte
redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 7. Levering, verzendkosten en uitvoering
1. Just4Paws zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Just4Paws kenbaar
heeft gemaakt.
3. Verzendkosten per bestelling voor de Consument bedragen:
a. Standaard Nederland: €5,25;
b. Afhalen bij Just4Paws: geen
4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is
vermeld, zullen de bestellingen op maandag, woensdag en vrijdag worden verzonden.
Bestellingen op deze dagen voor 12.00 uur worden dezelfde dag verzonden.
Bestellingen na laatst genoemd tijdstip worden twee dagen later verzonden.
5. De genoemde levertijden zijn een indicatie en gelden niet als fatale termijn.
Overschrijding van de aangegeven leveringstermijn geeft de Consument geen recht de
overeenkomst te ontbinden en ook geen recht op schadevergoeding, tenzij de
leveringstermijn de in artikel 5 lid 5 bedoelde termijn van dertig dagen overschrijdt. De
Consument heeft in dat geval en in het geval dat de overeenkomst slechts gedeeltelijk
kan worden uitgevoerd, het recht de overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling
en voor zover dat noodzakelijk is.
6. Indien de bezorging vertraging ondervindt, ontvangt de Consument hiervan tijdig bericht.
Indien een product tijdelijk niet op voorraad is en door de Consument wordt besteld,
ontvangt de Consument bericht dat het product tijdelijk niet leverbaar is.
7. In geval van ontbinding van de overeenkomst zal Just4Paws het bedrag dat de
Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na
ontbinding, terugbetalen.
8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van
bezorging aan de Consument bij Just4Paws, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van producten gaat pas over, indien de Consument al hetgeen de
Consument op grond van de overeenkomst aan Just4Paws verschuldigd is, heeft
voldaan.
2. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op
het door de Consument opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de
Consument in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit
voortvloeiende schade en kosten voor zijn rekening.

Artikel 9. Herroepingsrecht en kosten
1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze
termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument.
2. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover
dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij
van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde
toebehoren, in nieuwstaat verkerend en in originele en gesloten verpakking aan
Just4Paws retourneren, conform de door Just4Paws verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.
3. Indien de producten bij de Consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze
beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit artikel.
4. Alvorens over te gaan tot terugzending is de Consument gehouden om binnen de termijn
van 14 werkdagen na ontvangst van het product, per e-mail melding te maken van de
terugzending aan Just4Paws.
5. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na
levering aan Just4Paws per e-mail te worden gemeld.
6. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de
kosten van terugzending voor zijn rekening.
7. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd,
bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
8. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de
Consument.
9. Het bedrag dat de Consument voor het teruggezonden product betaald heeft, zal
Just4Paws zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na de terugzending
of herroeping, terugbetalen.

Artikel 10. Uitsluiting herroepingsrecht
1. Just4Paws kan het herroepingsrecht van de Consument uitsluiten voor producten
zoals omschreven in lid 2 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt
slechts indien Just4Paws dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van
de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door Just4Paws tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
Consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. voor (hygiënische) producten waarvan de Consument de verzegeling heeft
verbroken.

Artikel 11. Conformiteit en garantie
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen veertien dagen,
volledig en duidelijk omschreven worden gemaild naar Just4Paws, nadat de
Consument de gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij Just4Paws ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen
gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht beantwoord. Als een klacht een
voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Just4Paws binnen de termijn
van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer
de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Just4Paws geeft fabrieksgarantie op de aangekochte producten. Deze garantie geldt
niet in geval van slijtage en deze slijtage als normaal kan worden beschouwd. Verder
geldt deze garantie ook niet in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of
grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing, verbranding en verontreiniging.
4. Garantie zoals bedoeld in het vorige lid geldt per definitie niet wanneer het
dierenspeeltjes betreft. Just4Paws kan niet beoordelen of het aangekochte speeltje
geschikt is voor het bedoelde dier en of er zodoende naar maatschappelijke maatstaven
normaal mee om is gesprongen. Just4Paws kan om deze reden niet verantwoordelijk
gehouden worden voor kapotte speeltjes.
Bij alle snacks dient u uw dier zelf in de gaten te houden en u bent zelf verantwoordelijk
als er bij uw dier door het eten van snacks schade en/of letsel ontstaat.
5. Eventueel beschadigde artikelen komen alleen in aanmerking voor een garantieregeling
als bedoeld in het derde lid van dit artikel wanneer de leverancier van het bedoelde
product aan Just4Paws de onvolkomenheid (of onvolkomenheden) aan product
erkent.
6. Wanneer de garantieregeling van toepassing is, zal Just4Paws in de eerste plaats
proberen het product te repareren. Wanneer dit niet lukt, zal Just4Paws het product
vervangen.
7. Just4Paws is niet gehouden tot betaling van enige vorm van schadevergoeding aan
de Consument of anderen. Just4Paws is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of
bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8. Indien Just4Paws, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden
dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de
factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 12. Overmacht
1. Just4Paws heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de
uitvoering van de overeenkomst jegens de Consument op te schorten voor de duur van
de overmacht, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
Dit wordt per e-mail aan de Consument medegedeeld en Just4Paws is niet gehouden
tot enige schadevergoeding.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid,
waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Consument geheel of
gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen,
brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers
of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te
verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een
(telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en of het
op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop
deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene
voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter in ‘s-Hertogenbosch.